Alihankkijoiden ja kumppanien tietosuojaseloste

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Alihankkija- ja kumppanirekisteri / Tuocon Oy

1. Rekisterinhaltija

Tuocon Oy

Y-tunnus: 2357951-0

Tietotie 9

01530 VANTAA

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Harri Hirvonen

Puhelin: 050 322 3282

Sähköposti: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tuocon Oy käsittelee alihankkijan ja kumppanin yhteistyösuhteen hoitamiseen liittyvien yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Alihankkijoilla tarkoitetaan henkilöitä tai yrityksiä, jotka tuottavat Tuocon Oy:lle palveluita. Kumppanilla tarkoitetaan yritystä, joka tuottaa palveluita Tuoconin asiakkaille Tuocon Oy:n brändin alla erillisellä franchising-sopimuksella.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään Tuocon Oy:n alihankkija- ja kumppanisuhteiden syntymisen todentamiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palveluiden laskutukseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelinnumero, sähköposti), titteli ja rooli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään alihankkijan tai kumppanin yhteyshenkilöiltä ja rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi alihankkijan tai kumppanin suostumuksella kolmansien tahojen kanssa toteutettavien projektien mahdollistamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurein ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

***

PRIVACY STATEMENT Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

Candidate Register / Tuocon Oy

1. Controller

Tuocon Oy

Business ID: 2357951-0

Tietotie 9

01530 Vantaa

FINLAND

2. The person in charge of the register

Harri Hirvonen

Phone: +358 50 322 3282

E-mail: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Description of privacy statement

In this privacy policy explains how Tuocon process subcontractors’ and partners’ personal information. In this context subcontractor is a person or company that produces some services to Tuocon. In this context partner is company that produces services to Tuocon’s customers under the Tuocon brand franchising contract.

4. The purpose of the use of the register

Registered information is used to manage, develop and to authenticate the relationship with subcontract or partner. Information is also used to charge for services.

5. Data content of the register

Data gathered and covered from the registered person:

· Personal basic information such as name, contact information to the workplace (post address, phone number, e-mail address), title and role

6. Regular sources of information

The data is obtained from the contact persons of subcontractors and from the registered persons themselves.

7. Disclosure of information

The data isn’t given up to any party outside of the company or any third-party member like partner except if the contractor or partner has given approval to share data.

8. Transferring of disclosed data outside of EU

Information will mainly not be transferred outside EU or outside European economic area unless it is needed based on handling needs or technical reasons in which cases the transfer process follows the information security laws.

9. Principles of securing the register

Digitally stored information is protected by usernames, passwords and firewalls. Access rights are given only to specified persons.

Only people working in positions in which the information is needed can access the data.

10. Storage time of personal information

Personal information of the registered person will be kept only for demanded period of time.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme