Vaikuttavat Insights Discovery -valmennukset

Onko Insights Discovery maailman paras johtamisen työkalu? Ainakin se vaikuttaa vielä vuosienkin päästä.

Insights Discovery Tuocon kansikuva

”Olen ostanut urani aikana paljon erilaisia valmennuksia. Mutta tämä (Insights Discovery -valmennus) on ensimmäinen, joka on tuonut vaikuttavia tuloksia jo ensimmäisen puolen päivän jälkeen, ja vielä pitkään sen jälkeenkin.”

Kokenut HR-johtaja

Insights Discovery -valmennusten avulla vuorovaikutat paremmin ja vaikuttavammin

Insights Discovery on erinomainen työkalu parempaan itsetuntemukseen ja onnistuneeseen yhteistyöhön töissä ja kotona. Insights Discoveryssä käytetään yksinkertaista ja mieleenpainuvaa nelivärimallia.

Jos olet koskaan tullut väärin ymmärretyksi, olet itse ymmärtänyt väärin tai seurannut sivusta, kun ihmiset eivät ymmärrä toisiaan ja väärinkäsitys olisi voitu välttää muutamalla lauseella, saattaa olla, että Insights Discovery voisi tuoda paljonkin apua.

Insights Discovery Tuocon kansikuva

Johtaminen on viestintää. Insights Discovery -valmennuksen avulla viestit ja vuorovaikutat paremmin.

Insights Discovery avuksi ja työkaluksi

Insights Discovery on Carl Junning persoonatyypittelyyn perustuva psykometrinen työkalu. Eri ihmisillä painottuvat ajattelussa ja viestinnässä eri asiat. Niinpä jo ymmärtämällä itseään ja muita paremmin, luodaan elementit onnistuneelle viestinnälle.

Viestintä epäonnistuu aina, paitsi vahingossa — lausahdus lienee tuttu monelle esihenkilölle. Vaikka Insights Discovery ei poista kaikkia väärinkäsityksiä, se vähentää niitä merkittävästi.

Insights Discoveryn avulla ihmiset jaetaan tyyppinsä mukaan neljään helposti muistettavaan värienergiaan: ruohonvihreä, jäänsininen, tulenpunainen ja auringonkeltainen. Värienergioiden avulla saat itsellesi (ja tiimillesi) muutaman helpon muistisäännön, jonka avulla saat viestisi vaikuttavammaksi ja perille. Kuulostaako hyvältä?

Hyvä johtajuus perustuu ymmärrykseen omasta johtamistyylistä ja sen vaikutuksesta tiimiin. Insights Discovery auttaa sinua syventämään johtamistaitojasi ymmärtämällä paremmin erilaisia persoonallisuustyyppejä ja niiden tarpeita. Opit soveltamaan oikeita johtamisstrategioita ja kommunikointityylejä eri tilanteissa, mikä johtaa motivoituneempaan tiimiin ja parempiin tuloksiin.

Kokemuksia Insights Discoverystä

Lue Raisio Oyj kokemuksia valmennuksen hyödyistä ja tuloksista.

Insights Discoveryn moninaiset hyödyt

Insights Discoveryn avulla voit saada arvokasta tietoa yksilöiden motivaatiosta, kommunikointityylistä, työskentelytavoista ja johtamispreferensseistä. Insights Discoveryn ymmärtämisestä on monia hyötyjä, sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Alla on lueteltu niistä hyödyllisimmät:

 1. Parempi itsetuntemus: Insights Discovery auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa, kehityskohteensa ja luontaiset taipumukset. Tämä lisää itsetuntemusta ja auttaa yksilöä ymmärtämään, miten he toimivat eri tilanteissa. Itsetuntemus on avainasemassa henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen kannalta.
 2. Parannettu viestintä: Ymmärtämällä eri persoonallisuustyylejä Insights Discoveryn avulla, ihmiset voivat parantaa vuorovaikutustaitojaan ja kommunikoida tehokkaammin. Kun ymmärtää, miten erilaiset persoonallisuustyypit käsittelevät tietoa ja ilmaisevat itseään, voi sovittaa viestintätyyliään paremmin vastaanottajan tarpeisiin.
 3. Tiimityön tehostaminen: Insights Discovery auttaa tiimejä ymmärtämään jäsentensä vahvuudet ja työskentelytavat. Tämä mahdollistaa roolien paremman jakamisen, tehokkaamman päätöksenteon ja tiimityön synergian luomisen. Tiiminjäsenet voivat hyödyntää toistensa vahvuuksia ja luoda tehokkaan ja tuottavan työympäristön.
 4. Johtamisen kehittäminen: Insights Discoveryn avulla johtajat saavat syvällistä tietoa omasta johtamistyylistään ja siitä, miten he vaikuttavat tiimeihinsä. Tämä auttaa johtajia sovittamaan johtamisensa yksilöiden tarpeisiin ja luomaan motivoivan ja sitouttavan työympäristön. Johtajat voivat myös oppia paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisten persoonallisuustyyppien potentiaalia.
 5. Henkilöstön kehittäminen: Insights Discoveryn avulla organisaatiot voivat tunnistaa työntekijöiden vahvuudet, kehityskohteet ja motivaatiot.

Parantuneen vuorovaikutuksen ansiosta tiimin ja tiimiläisten johtaminen helpottuu merkittävästi. Siksi saammekin jatkuvasti kiitosta vetämistämme valmennuksista.

Insight Discovery värit Tuocon valmennus

Usein kysytyt kysymykset Insights Discoverystä

Alla yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät Insights Discovery -persoonallisuustyökalun käyttöön valmennuksessa:

K: Mikä on Insights Discovery?

V: Insights Discovery on persoonallisuustyökalu, joka auttaa yksilöitä ja organisaatioita ymmärtämään paremmin persoonallisuuden piirteitä, kommunikointityylejä, työskentelytapoja ja johtamispreferenssejä. Se tarjoaa syvällistä tietoa yksilöiden käyttäytymisestä ja auttaa luomaan vahvuuksia korostavia ja kehityskohteita tukevia valmennusstrategioita.

K: Mitä hyötyä Insights Discoveryn valmennuksesta on?

V: Insights Discoveryn valmennus auttaa yksilöitä kehittämään itsetuntemustaan, parantamaan vuorovaikutustaitojaan, kehittämään johtamistaitojaan ja luomaan tehokkaampia tiimityöskentelytapoja. Se luo perustan tehokkaammalle viestinnälle, paremmalle päätöksenteolle ja vahvempien työsuhteiden muodostamiselle organisaatiossa. Valmennuksen avulla erilaisuutta ja henkilöiden vahvuuksia on helpompi sanoittaa yhteisesti ymmärrettyjen määritelmien kautta.

K: Miten Insights Discovery -valmennus toteutetaan?

V: Insights Discovery -valmennus voidaan toteuttaa eri muodoissa, kuten työpajoina, ryhmävalmennuksina tai yksilövalmennuksina. Tyypillisesti valmennus alkaa persoonallisuuskyselyllä, joka antaa osallistujille yksilökohtaisen raportin omasta persoonallisuudestaan, painottaen työelämää. Valmennuksen aikana osallistujat perehtyvät persoonallisuustyyppeihin, oppivat ymmärtämään toistensa eroavaisuuksia ja työskentelevät käytännön harjoitusten avulla soveltean Insights Discoveryn periaatteita käytännössä.

K: Kuinka Insights Discovery voi auttaa tiimityöskentelyssä?

V: Insights Discoveryn avulla tiimiläiset oppivat ymmärtämään toistensa vahvuuksia, kommunikointityylejä ja työskentelytapoja. Tämä auttaa luomaan avoimen ja tehokkaan ilmapiirin, parantaa yhteistyötä ja tiimityön tuloksellisuutta. Valmennus voi auttaa tiimiä tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisia persoonallisuustyyppejä tehokkaasti ja luomaan tasapainoisen työympäristön. Tiimiläisten vahvuuksien ja kuormitustekijöiden tunnistaminen helpottuu.

K: Miten Insights Discovery -valmennus hyödyttää johtajuutta?

V: Insights Discovery -valmennus tukee johtajuutta tarjoamalla syvällistä ymmärrystä omasta johtamistyylistä ja siitä, miten se vaikuttaa tiimiin. Valmennuksen avulla johtajat oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään eri persoonallisuustyyppejä tehokkaasti, mikä auttaa heitä sovittamaan johtamistyyliään yksilöiden tarpeisiin. Insights Discovery auttaa myös johtajia kehittämään viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä luomaan motivoivan ja sitouttavan työympäristön.

K: Mikä on Insights Discovery -valmennuksen kesto ja miten se integroidaan organisaation toimintaan?

V: Insights Discovery -valmennuksen kesto voi vaihdella organisaation tarpeiden mukaan. Se voi olla yksittäinen työpaja, useampi osa valmennusohjelmaa tai jatkuvaa tukea tarjoava prosessi. Valmennus voidaan integroida organisaation toimintaan esimerkiksi osana johtamiskoulutusta, tiimikehitysohjelmia tai uusien työntekijöiden perehdytystä. Jatkuvaa tukea tarjoavat valmennusohjelmat voivat sisältää säännöllisiä seurantakokouksia tai valmentajan saatavuutta tarpeen mukaan.

K: Mitä tietoa Insights Discovery -persoonallisuustyökalun raportti sisältää?

V: Insights Discovery -persoonallisuustyökalun raportti sisältää yksilön persoonallisuuden värillisen profiilin, joka perustuu neljään eri väriin: Punainen, Keltainen, Vihreä ja Sininen. Raportti kuvaa yksilön vahvuuksia, kehityskohteita, kommunikointityylejä, työskentelytapoja, motivaatiota ja johtamispreferenssejä. Raportti antaa myös yleiskuvan yksilön persoonallisuudesta eri tilanteissa ja mahdollistaa paremman ymmärryksen oman käyttäytymisen vaikutuksista. Lataa Insights Discovery Matti Mallin esimerkkiprofiili tästä (pdf)

K: Onko Insights Discovery -valmennus tarkoitettu vain tiimeille ja johtajille vai voivatko yksittäiset työntekijät hyötyä siitä?

V: Insights Discovery -valmennus voi hyödyttää niin tiimejä, johtajia kuin yksittäisiä työntekijöitäkin. Yksilöt voivat hyödyntää Insights Discoveryn tarjoamaa itsetuntemusta ja persoonallisuuden ymmärrystä oman kehityksensä tueksi.

K: Miten Insights Discovery -valmennus voi auttaa konfliktitilanteissa?

V: Insights Discovery -valmennus tarjoaa arvokasta apua konfliktitilanteiden hallintaan. Ymmärtäessään eri persoonallisuustyylejä osallistujat oppivat tunnistamaan, miksi konflikti saattaa syntyä ja miten se voidaan ratkaista rakentavasti. Valmennuksen avulla osallistujat oppivat soveltamaan erilaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja, mikä auttaa heitä tehokkaasti käsittelemään konflikteja ja edistämään tiimityöskentelyä.

K: Miten Insights Discoveryn valmennus tukee urakehitystä?

V: Insights Discovery -valmennus voi olla hyödyllinen työkalu urakehityksessä. Valmennus auttaa yksilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa, kehityskohteensa ja luontaiset taipumuksensa, mikä antaa heille paremman käsityksen omista uramahdollisuuksista. Ymmärtäessään, miten he voivat hyödyntää Insights Discoveryn tarjoamia oivalluksia, osallistujat voivat kehittää tarvittavia taitoja ja strategioita uran etenemisen tueksi.

K: Kuinka Insights Discovery -valmennus integroidaan organisaation kehitysohjelmiin?

V: Insights Discovery -valmennus voidaan integroida organisaation kehitysohjelmiin eri tavoin. Sitä voidaan käyttää osana johtajuuskehitys- tai tiimikehitysohjelmia, joissa osallistujat saavat tarvittavat työkalut ja oivallukset parempaan vuorovaikutukseen ja tiimityöskentelyyn. Valmennus voidaan myös yhdistää suorituksen arviointiin ja tavoitesuuntautuneeseen kehitykseen, jolloin osallistujat voivat hyödyntää Insights Discoveryn antamaa persoonallisuustietoa omien vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Tuocon oy lyhyesti

Tuocon on 2010 perustettu suorahaku- (headhunting), ulkoistus- (interim) ja outplacement-palveluita sekä johtamisen valmennuksia tarjoava henkilöstöpalvelualan yritys. Liikevaihtomme oli 2022 1,7 miljoonaa euroa ja toimimme valtakunnallisesti seitsemällä paikkakunnalla. Meillä on toimipisteet Vantaalta Rovaniemelle, ja Turusta Imatralle. Tunnetuin palvelumme on laatutakuulla varustettu suorahaku, joita teemme vuosittain reilusti toistasataa. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Johanna Eskola. Yrityksen omistus on sataprosenttisesti suomalainen.

Kiinnostuitko – Ota yhteyttä

Olemme sinuun pian yhteydessä. Yhteydenotto menee Johanna Eskolalle. Johanna on yhteydessä sinuun viimeistään seuraavana arkipäivänä.

  Yhteydenotto

  Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

  Katso kaikki yhteystietomme