Kandidaattien tietosuojaseloste

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Kandidaattirekisteri / Tuocon Oy

1. Rekisterinhaltija

Tuocon Oy

Y-tunnus: 2357951-0

Tietotie 9

01530 VANTAA

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Harri Hirvonen

Puhelin: 050 322 3282

Sähköposti: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tuocon Oy käsittelee kandidaattien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään Tuocon Oy:n suorahaku- ja rekrytointipalveluiden toteuttamisessa

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietoja:

· Henkilön perustiedot, esimerkiksi etu- ja sukunimet ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

· Koulutustiedot, esimerkiksi tutkinnot, kurssit, osaamiset ja kielitaito

· Työkokemus, kuten työhistoria ja suosittelijat

· Työnhakuun ja työllistymiseen liittyvät tiedot, esimerkiksi työnhaun tilanne, toiveet työpaikkaan liittyen, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin liittyvät tiedot, valokuva ja käytettävyystiedot sekä mahdolliset työnhakuun liittyvät kiinnostuksen kohteet.

· Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kandidaatin itsensä luovuttamista asiakirjoista, kuten CV:stä, saatekirjeestä, täytetystä hakemuslomakkeesta ja mahdollisista haastatteluista sekä työnhakijan käyttämistä erilaisista palveluista.

Työnhakijan henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain kandidaatin kannalta potentiaalisille työnantajille rekisteröidyn henkilön suostumuksella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurein ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

***

PRIVACY STATEMENT Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

Candidate Register / Tuocon Oy

1. Controller

Tuocon Oy

Business ID: 2357951-0

Tietotie 9

01530 Vantaa

FINLAND

2. The person in charge of the register

Harri Hirvonen

Phone: +358 50 322 3282

E-mail: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Description of privacy statement

In this privacy statement explains how Tucon process candidates’ personal information.

4. The purpose of the use of the register

Registered information is used to carry out headhunting and recruitment services.

5. Data content of the register

Data gathered and covered from the registered person:

· Basic personal information such as first name, second name and last name

· Contact information like phone number and e-mail address.

· Education history like degrees, courses and language skills

· Work experience, earlier work history and references.

· Information about job search, like state of the search, wish salary, preferences about employment, photos, points of interest regarding job search and results of assessments

6. Regular sources of information

The data is obtained from documents given by the candidate such as CV, cover letter and possible interviews. In addition candidate information services can also be used.

Candidates’ information can be obtained or updated without formal permission in the case of need by following law.

7. Disclosure of information

The data is only given to potential employers with the consent of the applicant.

8. Transferring of disclosed data outside of EU

Information is not usually transferred outside of EU if it’s not necessary. Information will only be transferred with the consent of the candidate or by virtue of law.

9. Principles of securing the register

Digitally stored information is protected by usernames, passwords and firewalls. Access rights are given only to specified persons. Manually processed information is in such place that is not accessible by outsiders.

Only people working in positions in which the information is needed can access the data.

10. Storage time of personal information

Personal information of the registered person will be kept only for demanded period of time.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme