Laskutusrekisterin tietosuojaseloste

Ihmiset ylittämässä katua Helsingissä.

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Kandidaattirekisteri / Tuocon Oy

1. Rekisterinhaltija

Tuocon Oy

Y-tunnus: 2357951-0

Tietotie 9

01530 VANTAA

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Harri Hirvonen

Puhelin: 050 320 3282

Sähköposti: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tuocon Oy käsittelee yritysasiakkaan laskutukseen liittyvien yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Yritysasiakkailla tarkoitetaan henkilöitä tai yrityksiä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään Tuocon Oy:n tuottamista palveluista syntyvien laskujen toimitukseen ja kohdentamiseen asiakkaalle.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään etu- ja sukunimi sekä edustettu organisaatio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään laskutettavan asiakkaan organisaatiolta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat yritysasiakasrekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisteröidyn yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä palomuurein ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

***

PRIVACY STATEMENT Personal Data Act (523/99) 10 § and 24 §

Candidate Register / Tuocon Oy

1. Controller

Tuocon Oy

Business ID: 2357951-0

Tietotie 9

01530 Vantaa

FINLAND

2. The person in charge of the register

Harri Hirvonen

Phone: +358 50 322 3282

E-mail: harri.hirvonen@2mm.fi

3. Description of privacy statement

In this privacy statement explains how Tucon process clients’ billing information and personal information related to that. Clients indicate persons or companies that buy services from Tuocon.

4. The purpose of the use of the register

The register is used to provide and deliver the invoices to customers that have bought services from Tuocon.

5. Data content of the register

Data gathered and covered from the registered person is first and last name and the company he represents.

6. Regular sources of information

Personal information is gathered from the billable customer organization.

7. Disclosure of information

Personal information can be given with a judgement of register holder according to limits defined by law.

In addition personal information can be moved to partners who handle personal information on behalf of and instructed by register holder. In this kind of case the partner of register holder has no right to process personal information on its own behalf.

8. Transferring of disclosed data outside of EU

Information will mainly not be transferred outside EU or outside European economic area unless it is needed based on handling needs or technical reasons in which cases the transfer process follows the information security laws.

9. Principles of securing the register

Digitally stored information is protected by usernames, passwords and firewalls. Access rights are given only to specified persons. Manually processed information is in such place that is not accessible by outsiders.

Only people working in positions in which the information is needed can access the data.

10. Storage time of personal information

Personal information of the registered person will be kept only for demanded period of time.

Yhteydenotto

Mikäli tahdot lisätietoja, olethan yhteydessä

Katso kaikki yhteystietomme